DLA  RODZICÓW

WIZJA PRZEDSZKOLA

1. Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawioną na osiąganie sukcesu.

2. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoim działaniu ich  potrzeby.

3. Atmosfera sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkich inności.

4. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola i procesie edukacyjnym dziecka.

5. Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko i  jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.

6. Zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę.

7. Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorozwoju, współpracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości.

8. Wszyscy przestrzegają praw dziecka i dbają o dobrą i skuteczną komunikacje interpersonalną.

9. Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.

 

MISJA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole:

1. Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.

2. Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.

3. Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.

4. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.

5. Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką.

6. Analizuje i ocenia efekty swojej pracy , a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia się.

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

1. Placówka realizuje podstawę programowa wychowania przedszkolnego.

2. Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy.

3. Opracowanie i wdrożenie sytemu zarządzania przedszkolem.

 

NR KONTA BANKOWEGO ORGANU PROWADZĄCEGO PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK

PKO SA

Mega Dom J.Piechota

Józefów ul.Nadwiśłańska 137

91 1240 2119 1111 0010 7359 1011

 

 

                                                                                    UMOWA

                                                                      KARTA  PRZEDSZKOLAKA

                                                                              OŚWIADCZENIE